nejnižší ceny prvotřídní technologiepřes 150 trhů
Důležité informace o rizicích ztrát u burzovních termínovaných obchodůVážená zákaznice, Vážený zákazníku,

u burzovních termínovaných obchodů existují vedle šancí na zisk též vysoká rizika ztráty. Každý vkladatel, který hodlá realizovat burzovní termínovaný obchod, musí být nejdřív informován o rizicích, která v burzovních termínovaných obchodech spočívají.


A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RIZICÍCH ZTRÁT U BURZOVNÍCH TERMÍNOVANÝCH OBCHODŮ

Burzovní zákon (§ 37d) stanovuje, že Vás informujeme o následujících rizicích:

Propad nebo snížení hodnoty
Práva, která pro Vás plynou z burzovních termínovaných obchodů, mohou propadnout, nebo ztratit na hodnotě, poněvadž tyto obchody vždy zajišťují pouze termínovaná práva. Čím je lhůta kratší, tím vyšší může být Vaše riziko.

Nekalkulovatelné ztráty
U závazků vyplývajících z burzovních termínovaných obchodů může být Vaše riziko ztráty neurčitelné a může zahrnovat kromě Vámi poskytnutých jistin též Váš ostatní majetek.

Chybějící možnosti zajištění
Obchody, kterými mají být rizika plynoucí z burzovních termínovaných obchodů vyloučena nebo omezena (vyrovnávací obchody), nemohou být pravděpodobně uskutečňovány, nebo pouze za cenu, která je pro Vás ztrátová.

Dodatečný ztrátový potenciál při vzetí si úvěru nebo z kolísání směnného kursu
Vaše riziko ztráty stoupá, pokud budete v případě burzovního termínovaného obchodu uvažovat o vzetí si úvěru. To stejné platí i pro termínovaný obchod, při kterém zní Vaše závazky nebo nároky na zahraniční měny nebo přepočítávací jednotku (např. ECU).


B. RIZIKA U JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ OBCHODŮ

I. NÁKUP OPCÍ

1. Nákup opce na cenné papíry, devizy, suroviny nebo ušlechtilé kovy

Obchod: pokud kupujete opce na cenné papíry, devizy, suroviny nebo ušlechtilé kovy, získáváte zároveň nárok na dodávku nebo odběr zmíněných hodnot za cenu stanovenou při nákupu opce.

Vaše riziko: změna kursu základní hodnoty, t.j. např. akcie, která je základem pro Vaši opci jako smluvní předmět, může snížit hodnotu Vaší opce. Ke snížení hodnoty dochází v případě kupní opce (Call) při kursovních ztrátách, v případě prodejní opce (Put) u kursovních zisků příslušného smluvního předmětu. Pokud snížení hodnoty nastane, tak toto probíhá vždy nadproporčně ke změně kursu základní hodnoty, dokonce až do ztráty hodnoty Vaší opce. Snížení hodnoty Vaší opce může však nastat i v případě, pokud se kurs základní hodnoty nemění, protože hodnota Vaší opce je spoluurčována dalšími faktory tvorby cen (např. trvání nebo četnost a intenzita cenových výkyvů základní hodnoty). V důsledku omezené doby platnosti Vaší opce se pak nemůžete spoléhat na to, že se cena opce včas vrátí na svou původní výši. V případě, že Vaše očekávání ve věci vývoje trhu není splněno, a Vy se z tohoto důvodu vzdáváte plnění opce, nebo toto plnění zmeškáte, tak Vaše opce po uplynutí své doby platnosti propadne. Vaše ztráta poté spočívá v ceně zaplacené za opci s připočtením Vám vzniklých nákladů.

2. Nákup opce na termínované smlouvy

Obchod: Při nákupu opce na termínovanou smlouvu získáváte právo uzavřít za předem stanovených podmínek smlouvu, kterou se zavazujete k nákupu nebo prodeji např. cenných papírů, deviz, surovin nebo ušlechtilých kovů, a to k určitému termínu.

Vaše riziko: Též tato opce podléhá nejdříve rizikům popsaným pod bodem 1. Po plnění opce však podstupujete další rizika: tato se řídí uskutečněnou termínovanou smlouvou a mohou se nacházet daleko za hranicí Vašeho původního vkladu – to je cena zaplacená za opci. Kromě toho se Vás dále týkají rizika vyplývající z dále popsaného burzovního termínovaného obchodu s plněním termínu.


II.PRODEJ OPCÍ A BURZOVNÍ TERMÍNOVANÝ OBCHOD S PLNĚNÍM TERMÍNU

1. Prodej k termínu a prodej kupní opce na cenné papíry, devizy, suroviny nebo ušlechtilé kovy

Obchod: Jako prodávající k termínu jste zavázán dodat cenné papíry, devizy, suroviny nebo ušlechtilé kovy za pevně stanovenou kupní cenu. Jako prodávající kupní opce se Vás tento závazek týká pouze v případě, pokud je opce plněna.

Vaše riziko: v případě, že stoupají kursy, musíte dodávat za dříve stanovenou cenu, která může ležet daleko pod současnou tržní cenou. Pokud se smluvní předmět, který máte dodat, nachází již ve Vašem vlastnictví, nebudou Vám rostoucí tržní ceny již ku prospěchu. Pokud máte v úmyslu nabývat teprve později, může aktuální tržní cena ležet daleko nad dříve stanovenou cenou. V cenové diferenci spočívá Vaše riziko.

Toto riziko ztráty není předem stanovitelné, t.j. teoreticky neomezené. Může daleko přesahovat Vámi poskytnuté jistiny, pokud předmět dodávky nevlastníte, nýbrž pokud se chcete jím chcete zásobit teprve při splatnosti. V takovém případě Vám mohou vzniknout podstatné ztráty, poněvadž musíte případně podle tržní situace nakupovat za velice vysoké ceny nebo však realizovat odpovídající vyrovnávací platby, pokud zásobení není možné.

Pozor: pokud se smluvní předmět, který máte dodávat, nachází ve Vašem vlastnictví, tak jste sice před zásobovacími ztrátami chráněni. Pokud však tyto hodnoty budou na dobu trvání Vašeho burzovního termínovaného obchodu (jako jistiny) zcela nebo částečně zablokovány, nemůžete jimi během této doby nebo do okamžiku vyrovnání smlouvy disponovat a hodnoty nemůžete ani prodávat, abyste se při padajících kursech vyhnuli ztrátám.


2. Nákup k termínu a prodej prodejní opce na cenné papíry, devizy, suroviny nebo ušlechtilé kovy

Obchod: Jako kupující k termínu nebo jako prodávající prodejní opce jste zavázán odebrat cenné papíry, devizy, suroviny nebo ušlechtilé kovy za stanovenou cenu.

Vaše riziko: I při klesajících kursech musíte předmět koupě odebrat za dohodnutou cenu, která může spočívat daleko nad aktuální tržní cenou. V diferenci spočívá Vaše riziko. Toto riziko ztrát není předem stanovitelné a může daleko přesahovat případné Vámi poskytnuté jistiny. Pokud máte v úmyslu hodnoty po odběru ihned znovu prodat, měl byste dávat pozor na to, že za určitých okolností nenajdete buď vůbec kupce, nebo jen těžce; podle tržní situace bude pak pro Vás prodej možný pouze s podstatnými srážkami z ceny.


3. Prodej opce na termínovanou smlouvu

Obchod: při prodeji opce na termínovanou smlouvu jste zavázán uzavřít za předem stanovených podmínek smlouvu, kterou se zavazujete k nákupu nebo prodeji např. cenných papírů, deviz, surovin nebo ušlechtilých kovů k určitému termínu.

Vaše riziko: pokud by Vámi prodaná opce byla plněna, tak pro Vás existuje riziko prodávajícího nebo kupujícího k určitému termínu, jak je popsáno pod č. 1. a 2. tohoto oddílu II.


III. OPČNÍ A TERMÍNOVANÉ SMLOUVY S DIFERENČNÍM VYROVNÁNÍM

Obchod: u mnohých burzovních termínovaných obchodů se provádí pouze vyrovnání v hotovosti. Přitom se jedná zejména o :

  • opční nebo termínované smlouvy na index, to jest na proměnlivou číselnou velikost, která se vypočítá ze zásoby cenných papírů stanovené podle určitých kritérií a jejíž změny odráží kursové pohyby těchto cenných papírů.
  • opční nebo termínované smlouvy na úrokovou sazbu pro termínovaný vklad se standardní dobou trvání.

Vaše riziko: pokud se nesplní Vaše očekávání, musíte zaplatit rozdíl, který vznikl mezi kursem stanoveným při uzavření smlouvy a aktuálním tržním kursem při splatnosti obchodu. Tato diference představuje Vaši ztrátu. Maximální výši ztráty nelze předem stanovit. Může daleko přesahovat případné Vámi poskytnuté jistiny.


C. DALŠÍ RIZIKA SPOLU S MĚNOVÝM RIZIKEM

I. Burzovní termínované obchody s měnovým rizikem

Obchod: pokud realizujete burzovní termínovaný obchod, při kterém znějí Vaše závazky nebo Vámi nárokované protislužby na zahraniční měnu nebo přepočítávací jednotku (např. ECU), nebo pokud se hodnota smluvního předmětu takto určuje (např. u zlata), jste vystaven dalšímu riziku.

Vaše riziko: v tomto případě není Vaše riziko ztráty vázáno pouze na vývoj hodnoty příslušného smluvního předmětu. Příčinou dalších nekalkulovatelných ztrát může být ještě víc vývoj na devizovém trhu: výkyvy směnného kursu mohou

  • snížit hodnotu nabyté opce
  • prodražit smluvní předmět, který musíte dodat za účelem splnění burzovního termínovaného obchodu, pokud musí být splacen v zahraniční měně nebo přepočítávací jednotce. To stejné platí pro platební závazek vyplývající z burzovního termínovaného obchodu, který musíte plnit v zahraniční měně nebo přepočítávací jednotce.
  • snížit hodnotu nebo tržbu z prodeje smluvního předmětu, který je třeba odebrat v souladu s burzovním termínovaným obchodem, nebo hodnotu obdržené platby.II. Obchody vylučující nebo omezující riziko

Nespoléhejte se na to, že budete moci kdykoli během doby trvání uzavírat obchody, kterými můžete kompenzovat nebo omezit Vaše rizika vyplývající z burzovních termínovaných obchodů. Zda tato možnost existuje, to závisí na tržní situaci a též na koncepci příslušného burzovního termínovaného obchodu. Za určitých okolností nemůžete odpovídající obchod realizovat buď vůbec, nebo za nevýhodnou tržní cenu, takže Vám vznikne ztráta.


III. Využití úvěru

Vaše riziko se zvyšuje, pokud financujete obzvláště získávání opcí nebo plnění Vašich dodacích či platebních závazků vyplývajících z burzovních termínovaných obchodů pomocí úvěru. V takovém případě musíte, a to pokud se trh bude vyvíjet oproti Vašim očekáváním, nejen akceptovat vzniklou ztrátu, nýbrž též úročit a splácet úvěr. Nesázejte proto nikdy na to, že budete moci úvěr úročit a splácet ze zisků z burzovního termínovaného obchodu, nýbrž před uzavřením obchodu si ověřte Vaše hospodářské poměry, zda budete schopen úročení a případného krátkodobého splacení úvěru i v případě, že místo očekávaných zisků přijdou ztráty.


D. STVRZENÍ V CENNÝCH PAPÍRECH

Rizika vyplývající z výše uvedených obchodů se nemění, pokud jsou práva a povinnosti stvrzena v cenném papíru (např. opční list).
IQ Trade 2022


Pozorně čtěte: Všechny informace poskytované na strance IQ-Trade jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Jsou-li na stránkách uváděny konkrétní finanční produkty např. komodity, akcie nebo FX – tak je tak činěno vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel tohoto portálu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých čtenářů. Vždy si pamatujte, že burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové! Rozhodnutí obchodovat komodity, FX a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte.


© Vytvořil: Tvorba stránek Brno

Odkazy označené tímto symbolem: odkazují na obsah třetích stran. Poskytovatel odkazu nenese odpovědnost za webovou stránku, na kterou se dostanete přes odkaz.