nejnižší ceny prvotřídní technologiepřes 150 trhů
Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Informační povinnosti podle článků 13 a 14

1. Jméno a kontaktní údaje správce a pověřence společnosti pro ochranu osobních údajů

Těmito informacemi o ochraně osobních údajů vám chceme poskytnout přehled o zpracování vašich osobních údajů námi a o vašich právech na ochranu údajů. Které údaje jsou podrobně zpracovávány a jak jsou používány, závisí na dohodnuté službě a uzavřené smlouvě v každém jednotlivém případě.

Odpovědná osoba:

Systrade AG

Landstrasse 63

9490 Vaduz

Liechtenstein

Email: datenschutz@systrade.com

Telefon: +423 239 820 0

Fax: +423 239 820 9

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Systrade AG můžete kontaktovat na adrese Landstrasse 63, 9490 Vaduz, Lichtenštejnsko, k rukám paní Beatrix Friedrich nebo na adrese datenschutz@systrade.com.

2. Shromažďování a uchovávání osobních údajů, jakož i druh a účel jejich použití

Shromažďujeme a zpracováváme údaje, které obdržíme od našich zákazníků nebo smluvních partnerů v rámci vaší žádosti o kontakt nebo v rámci smluvního vztahu. Dále zpracováváme – pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb – osobní údaje, které oprávněně získáváme z veřejně přístupných zdrojů (např. webové stránky zákazníka/smluvního partnera, obchodní rejstřík, tisk, internet) nebo které nám oprávněně předají třetí osoby.

Relevantními osobními údaji jsou osobní údaje (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo), legitimační údaje (např. údaje o občanském průkazu). Kromě toho se může jednat také o údaje z plnění našich smluvních závazků, případně informace o vaší finanční situaci (např. původ majetku) a další údaje srovnatelné s uvedenými kategoriemi.

a) Při návštěvě webových stránek

Když navštívíte naše webové stránky www.iq-trade.eu, prohlížeč použitý na vašem zařízení automaticky odešle informace na server našich webových stránek. Tyto informace jsou dočasně uloženy v takzvaném logovacím souboru. Následující informace jsou shromažďovány bez vašeho zásahu a uchovávány, dokud nejsou automaticky odstraněny:

- IP adresa žádajícího počítače,

- datum a čas přístupu,

- název a URL načteného souboru,

- Webová stránka, ze které je umožněn přístup (adresa URL referrera),

- Použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače.

Výše uvedené údaje budeme zpracovávat pro následující účely:

-       zajištění bezproblémového připojení k webovým stránkám,

-       zajištění pohodlného používání webových stránek,

-       Hodnocení bezpečnosti a stability systému, jakož i

-       pro jiné administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Za žádných okolností nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvození závěrů o vaší osobě.

Kromě toho používáme soubory cookie a analytické služby, když navštívíte naše webové stránky. Další vysvětlení lze nalézt v odst. 4 a 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

b) Při použití našeho kontaktního formuláře

V případě dotazů jakéhokoli druhu vám nabízíme možnost kontaktovat nás na všech třech webových stránkách prostřednictvím formuláře uvedeného na příslušných webových stránkách. Je nutné uvést platnou e-mailovou adresu, vaše jméno a telefonní číslo, abychom věděli, od koho žádost pochází a abychom na ni mohli odpovědět e-mailem nebo telefonicky.

Zpracování údajů za účelem kontaktování nás se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. Osobní údaje, které shromažďujeme pro použití kontaktního formuláře, budou automaticky vymazány po dokončení vaší žádosti.

c) Při uzavření smlouvy se společností Systrade AG

Když využíváte naše služby, v závislosti na typu smlouvy shromažďujeme zejména následující informace:

-       oslovení, jméno, příjmení,

-       platnou e-mailovou adresu,

-       Adresa

-       Datum narození

-       Telefonní číslo (pevná linka a/nebo mobil)

-       Případně faxové číslo

-       Identifikační údaje (údaje v občanském průkazu)

-       Výpis z obchodního rejstříku a případně seznam akcionářů

-       Informace o odborné činnosti

-       V závislosti na službě doklad o původu aktiv, např. výpisy z účtu a informace o investičních zkušenostech

Shromažďování těchto údajů probíhá,

-       abychom vás identifikovali jako našeho potenciálního zákazníka/zákazníka/smluvního partnera;

-       zpracování vaší žádosti nebo zodpovězení vaší otázky;

-       pro korespondenci s vámi;

-       pro fakturaci;

-       plnění smluvních závazků;

Zpracování údajů probíhá na vaši žádost a je nezbytné podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR pro uvedené účely, pro náležité vyřízení vaší žádosti a pro vzájemné plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

Osobní údaje, které shromažďujeme za účelem plnění smlouvy, budou uchovávány až do uplynutí zákonné povinnosti uchovávání (10 let po skončení kalendářního roku, ve kterém byl smluvní vztah ukončen) a poté vymazány, pokud nejsme povinni je uchovávat déle v souladu s článkem 6 (1) věta 1 písm. c GDPR z důvodu daňových a obchodněprávních povinností uchovávání a dokumentace nebo jste povinni uchovávat údaje nad tento rámec  Uchovávání v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a GDPR.

3. Zveřejnění údajů

Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám pro jiné účely, než které jsou uvedeny níže.

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze tehdy, pokud:

jste udělili svůj výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR,

to je právně přípustné a je to nezbytné podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b GDPR pro plnění smluvních vztahů s vámi,

zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany a není důvod se domnívat, že máte převažující zájem hodný ochrany na nezveřejnění vašich údajů, a

v případě, že existuje zákonná povinnost pro předání podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm.

4. Soubory cookie

Na našich stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které váš prohlížeč automaticky vytváří a které se ukládají do vašeho zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon atd.), když navštívíte naše stránky. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem zařízení, neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware. Soubor cookie ukládá informace, které vznikají v souvislosti s konkrétním použitým zařízením. To však neznamená, že jsme si okamžitě vědomi vaší totožnosti. Na jedné straně slouží používání cookies k tomu, aby vám bylo používání naší nabídky příjemnější. Používáme například takzvané relační soubory cookie, abychom rozpoznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu. Ty jsou automaticky smazány po opuštění našich stránek. Kromě toho používáme také dočasné soubory cookie k optimalizaci uživatelské přívětivosti, které jsou uloženy ve vašem zařízení po určitou stanovenou dobu. Pokud znovu navštívíte naše stránky, abyste využili naše služby, automaticky se rozpozná, že jste již byli s námi a jaké položky a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli znovu zadávat. Na druhé straně používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás (viz bod 5). Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, že jste již navštívili naše stránky, když znovu navštívíte naše stránky. Tyto soubory cookie jsou po uplynutí určité doby automaticky smazány.

Údaje zpracovávané soubory cookie jsou vyžadovány pro uvedené účely k ochraně našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f GDPR.

Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie. Svůj prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby se ve vašem počítači neukládaly žádné soubory cookie nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy zobrazila zpráva. Úplná deaktivace souborů cookie však může znamenat, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

5. Práva subjektů údajů

Máte právo:

-       požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s článkem 15 GDPR. Zejména můžete získat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým vaše údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva na odvolání, původu vašich údajů, pokud je neshromažďujeme, a existenci automatizovaného rozhodování.  požadovat profilování a případně smysluplné informace o svých podrobnostech;

-       v souladu s článkem 16 GDPR okamžitě požadovat opravu nesprávných nebo doplnění vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy;

-       požadovat výmaz vašich osobních údajů, které jsme u nás uložili v souladu s článkem 17 GDPR, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;

-       požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 18 GDPR, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale odmítnete je vymazat a my již údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR;

-       v souladu s článkem 20 GDPR obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci;

-       v souladu s článkem 7 (3) GDPR, kdykoli odvolat svůj souhlas s námi. V důsledku toho již v budoucnu nebudeme moci pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu, a

-       podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s článkem 77 GDPR. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo v místě údajného porušení.

6. Právo vznést námitku

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, pokud pro to existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud je námitka namířena proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo na námitku, které uplatníme, aniž bychom specifikovali konkrétní situaci.

Chcete-li uplatnit své právo na odvolání nebo námitku, jednoduše zašlete e-mail na adresu datenschutz@systrade.com.

7. Zabezpečení údajů

Při návštěvě webových stránek používáme široce používanou metodu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Zpravidla se jedná o 256 bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, použijeme místo toho 128bitovou technologii v3. To, zda je jednotlivá stránka našeho webu přenášena v šifrované podobě, poznáte podle zavřeného zobrazení symbolu klíče nebo zámku ve spodním stavovém řádku vašeho prohlížeče.

Používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

8. Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou aktuálně platné a mají stav leden 2021.

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek nebo z důvodu změněných právních nebo úředních požadavků může být nutné změnit toto prohlášení o ochraně údajů. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli zobrazit a vytisknout v puvodni nemecke verzi na webových stránkách v části https://www.systrade.com/datenschutz .IQ-Trade se zavazuje, že uvedené informace nebudou zneužity ani poskytnuty třetí osobě. Všechny vyplňované údaje v registračním formuláři slouží pouze pro vnitřní potřeby společnosti. Osoba, která vyplní registrační formulář, dává zároveň souhlas s tím, aby na uvedenou emailovou adresu byly zasílány informační materiály společnosti a souhlasí, abychom ji telefonicky kontaktovali a informovali o vyžádaných službách.


Informace třetích osob, produktů a služeb

Pokud IQ Trade zobrazuje hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran, pak toto není ze strany společnosti IQ Trade doporučením investičních produktů nebo služeb, nabízených prostřednictvím těchto webových stránek. Používání podobných odkazů je zcela na vaše vlastní riziko. IQ Trade nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah, použití, či dostupnost takových internetových stránek. Pravdivost, přesnost, přiměřenost, spolehlivost a úplnost jakéhokoli obsahu zmíněných webových stránek, resp. odkazů na ně nebyla společností IQ Trade ověřena.


IQ Trade 2022


Pozorně čtěte: Všechny informace poskytované na strance IQ-Trade jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Jsou-li na stránkách uváděny konkrétní finanční produkty např. komodity, akcie nebo FX – tak je tak činěno vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel tohoto portálu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých čtenářů. Vždy si pamatujte, že burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové! Rozhodnutí obchodovat komodity, FX a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte.


© Vytvořil: Tvorba stránek Brno

Odkazy označené tímto symbolem: odkazují na obsah třetích stran. Poskytovatel odkazu nenese odpovědnost za webovou stránku, na kterou se dostanete přes odkaz.